Ubytovací a provozní řád

Ubytovací a provozní řád

UBYTOVACÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU KLUBU VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK

 1. Uzavřený areál se nalézá na soukromém pozemku.
 2. Areál je pro veřejnost v provozu od 1.května do 30.září. Po dohodě je možno areál využívat i mimo tuto sezónu.
 3. Provozovatelem areálu je KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN-SANDBERK, pobočný spolek SVoČR IČ: 61884880
 4. Návštěvník je povinen po příchodu nebo příjezdu do areálu oznámit svůj příchod správci, předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Poplatky uhradí ihned po příjezdu/příchodu u správce areálu dle platného ceníku, který je vyvěšen u vstupu do areálu a to předem na celou dobu pobytu. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele stanů a karavanů.
 5. Po zaplacení všech poplatků správce přidělí návštěvníkům místo k postavení stanu, karavanu a zaparkování vozidla, popř.přidělí elektrickou přípojku.
 6. Návštěvníkům není dovoleno jakkoliv zasahovat do elektrických přípojek a zařízení a vstupovat do přilehlých budov zákazem vstupu označených.
 7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 8. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.
 9. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
 10. Vstup do areálu je zakázán osobám nemocným jakoukoliv infekční nemocí, osobám pod vlivem návykových a omamných látek a osobám pod vlivem alkoholu.
 11. Vstup do areálu a pobyt v prostoru areálu je na vlastní nebezpečí. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu se zde ve vlastním zájmu musí pohybovat s nejvyšší opatrností, aby sobě nebo ostatním nezpůsobili úraz nebo poranění. Provozovatel areálu nenese zodpovědnost za případné úrazy a poranění, které si návštěvníci a uživatelé tábořiště způsobili sami, svojí neopatrností a nedodržováním tohoto provozního řádu.
 12. Koupání v areálu je možné pouze na vlastní nebezpečí. Koupání osob mladších 15-ti let je možno pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18-ti let. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za případnou vzniklou škodu nebo újmu na zdraví.
 13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 15-ti let v prostorách areálu bez dozoru dospělé osoby starší 18-ti let.
 14. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 15. Vstup rybářů a rybářské stráže do areálu se řídí ustanovením dle zákona a vyhlášky č.258/1995 Sb. Správce má možnost kontroly na území areálu.
 16. Do areálu je povolen vstup se psy pouze na vodítku a to pouze po cestách a na terasu, se zákazem vstupu na pláž, zákazem jejich koupání a venčení.
 17. Za veškerý majetek návštěvníků a uživatelů areálu provozovatel neručí a nenese žádnou právní odpovědnost za případnou ztrátu nebo jeho poškození.
 18. Uživatelé areálu jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností a oheň rozdělávat pouze ve vyhrazených ohništích po dohodě se správcem.
 19. Povinností návštěvníků je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníků a dodržovat noční klid.
 20. Poškozování zařízení areálu, řezání, kácení nebo jiné poškozování vegetace je přísně zakázáno.
 21. Návštěvník, který poškodí zařízení, či způsobí škody v prostorách sociálních zařízení případně i jiných míst areálu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu.
 22. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob, každý návštěvník je povinen udržovat čistotu v areálu.
 23. Před opuštěním areálu uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního stavu.
 24. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců areálu.
 25. Každý návštěvník se musí při vstupu do areálu seznámit s ubytovacím a návštěvním řádem a je povinen ho dodržovat.
 26. Ubytovací a návštěvní řád areálu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v tomto areálu. Každá osoba, která poruší provozní řád, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.
 27. Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož nápravu není možné řešit ubytovacím a návštěvním řádem, je možné řešit přivoláním Policie ČR případně Městské policie. Může být také řešena písemným nařízením provozovatele areálu, které bude mít charakter dodatku ubytovacího a návštěvního řádu.

Provozovatel: KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN – SANDBERK 1.5.2024

Vložte svůj text...


Provozní řád

Tábořiště, areál, občerstvení

Název provozovny: KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN – SANDBERK, pobočný spolek SVoČR                        Sídlo provozovny: Starokolínská 956, Kolín IV. PSČ 28002                                                                          Předmět činnosti: ubytovací služby a hostinská činnost                                                                                Provozovatel: KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN – SANDBERK, pobočný spolek SVoČR                                    IČO: 61884880                                                                                                                                                Odpovědná osoba: Pavel Šrámek                                                                                                                  Provozní doba: sezónně, od 1.5. do 30.9.                                                                                                          Telefon: 603257815


Zásady provozu

Provoz zařízení se řídí všemi obecně platnými a závaznými směrnicemi, pokyny a technickými normami. K výkonu předmětných činností má provozovatel živnostenský list a provozovna je registrována v evidenci provozoven.

1. Kapacita ubytovacího zařízení: kapacita tábořiště je 50 osob. K ubytování slouží volný venkovní prostor pro umístění stanů a karavanů.

2. Dispozice a vybavení: Pro ubytované a návštěvníky je v provozní budově k dispozici občerstvení a hygienické zázemí. V 1.patře se nachází 2 kabiny WC pro ženy, předsíňka s umyvadlem s tekoucí vodou a kuchyň vyčleněná pouze pro občerstvení. Teplá voda se ohřívá v elektrickém bojleru. V přízemí je možno využít další kabinu WC pro muže a tři pisoáry, dále je zde 1 kabina WC pro personál (členy klubu) a 1 kabina WC pro ženy. Společná předsíň s umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou. Dále je k dispozici společná umývárna (koupelna) se sprchovým koutem a umyvadlem. V přízemí se také nachází kuchyň, která slouží pro potřeby členů klubu. Odvětrání prostor je okny, prostory bez oken jsou odvětrávány nuceně. Další venkovní sprcha se nachází v areálu tábořiště, dále je zde venkovní umývárna se 4 výtokovými kohouty. Zde vytéká pouze užitková voda, umývárna je takto označena.

3. Zajišťování stravování v občerstvení na terase areálu:  Možnost stravování v občerstvení klubu v provozní době: Pátek 18:00 - 22:00 hodin Sobota 9:00 - 22:00 hodin Neděle 9:00 - 18:00 hodin

4. Povinnosti ubytovaných: Jsou uvedeny v ubytovacím řádu, pokyny a povinnosti ubytovaných jsou umístěny na vstupní bráně a na společné terase.

5. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění: Jsou dodržována nutná preventivní opatření bránící vzniku infekčních a jiných onemocnění (především používání desinfekčních prostředků při úklidu, řádně a pravidelně je prováděn úklid, jsou používány ochranné pracovní pomůcky, k dispozici jsou dezinfekční gely na ruce).

6. Způsob zacházení s prádlem: Skladování čistého a špinavého prádla je zajištěno odděleně. Čisté prádlo je uloženo v uzavíratelné skříni. Použité se ukládá do vyčleněné místnosti, dává se do PVC pytlů. Praní použitých ručníků a prádla zajišťují členové klubu, pračka je vyčleněna v koupelně zařízení.

7. Úklid: Společné prostory i všechny ostatní prostory se udržují v pořádku a čistotě. Úklid probíhá každý den, uklízejí se společné prostory, hygienická zázemí a kuchyně. Úklidové prostředky jsou uloženy v úklidové místnosti, která slouží také jako šatna pro personál (členy klubu). Na WC se dávají k umyvadlům ručníky a jsou zde i zásobníky s papírovými utěrkami. U umyvadel jsou umístěny zásobníky s tekutým mýdlem. Praní použitých ručníků zajišťují členové klubu, pračka je vyčleněna v koupelně zařízení. 

Používané dezinfekční prostředky: používají se běžné dezinfekční prostředky s různými aktivními látkami např.: Savo WC, Savo Prim, Savo Originál, Savo proti plísni, WC Aro Čistič, Desinfekto, Fixinela, W5 Cleaner gel, Clin, Savo koupelna, Savo kuchyně, Sanytol, Bref, aj.: použití dle návodu nebo neředěné. Dále je na hygienických zařízeních a venku u sprchy k dispozici dezinfekční gel na ruce.

8. Malování provozovny: je prováděno 1 x za dva roky nebo i dříve dle potřeby (při znečištění stěn, po zatečení vodou).

9. Vybavení lékárničky: Lékárnička má základní vybavení, pravidelně se kontroluje doba exspirace a je zajištěno její doplňování dle potřeby.

10. Ubytování se zvířaty: Je možné, za stanovených podmínek: psi v areálu pouze na vodítku, pohyb pouze po cestách, se zákazem vstupu na pláž, venčení mimo areál. Úklid zajišťuje majitel zvířete. Není povolen volný pohyb zvířat.

11. Odstraňování tuhého a tekutého odpadu: Zajišťuje firma AVE Kolín dle potřeby na objednávku.

12. Zásobování pitnou vodou: Vlastní zdroj vody. Studna je umístěna v areálu a zásobuje hlavní budovu. Je zpracován a schválen provozní řád na pitnou vodu a stanoveno odběrové místo. Rozbor vody se provádí 1x ročně. Střídavě krácený a kompletní rozbor.

13. Zajištění teplé vody: Elektrický bojler

14.Vytápění: Pouze letní provoz, v klubovně krb s krbovou vložkou na pevná paliva. Revize se provádí 1x ročně.

15. Sanitární den: Dezinsekce a deratizace prostorů a zařízení: se provádí nejméně l x ročně, v případě výskytu hmyzu okamžitě (dodavatelsky odbornou firmou)

16. Zařizovací předměty, nábytek, podlahové krytiny, pracovní plochy: jsou udržovány v takovém stavu, aby nebyly poškozené, zničené, potrhané a byly snadno čistitelné. Při viditelné opotřebovanosti se vybavení postupně obměňuje.

Provozní řád zpracoval:

Datum: 9.3.2023 Jméno: Jana Davidová 

Za dodržení řádu a jeho kontrolu zodpovídá:

Datum: 9.3.2023 Jméno: Pavel Šrámek