Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU KLUBU VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN-SANDBERK

 1. Uzavřený areál se nalézá na soukromém pozemku.
 2. Areál je pro veřejnost v provozu od 1.května do 30.září. Po dohodě je možno areál využívat i mimo tuto sezónu.
 3. Provozovatelem areálu je KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN-SANDBERK pobočný spolek SVoČR IČ: 61884880
 4. Návštěvník je povinen po příchodu nebo příjezdu do areálu oznámit svůj příchod správci, předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. Poplatky uhradí ihned po příjezdu/příchodu u správce areálu dle platného ceníku, který je vyvěšen u vstupu do areálu a to předem na celou dobu pobytu. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele stanů, karavanů a chatky.
 5. Po zaplacení všech poplatků správce přidělí návštěvníkům místo k postavení stanu, karavanu a zaparkování vozidla, popř.přidělí elektrickou přípojku, případně je ubytuje v chatce.
 6. Návštěvníkům není dovoleno jakkoliv zasahovat do elektrických přípojek a zařízení a vstupovat do přilehlých budov zákazem vstupu označených.
 7. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízeních zakázáno.
 8. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.
 9. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
 10. Vstup do areálu je zakázán osobám nemocným jakoukoliv infekční nemocí, osobám pod vlivem návykových a omamných látek a osobám pod vlivem alkoholu.
 11. Vstup do areálu a pobyt v prostoru areálu je na vlastní nebezpečí. Všichni návštěvníci a uživatelé areálu se zde ve vlastním zájmu musí pohybovat s nejvyšší opatrností, aby sobě nebo ostatním nezpůsobili úraz nebo poranění. Provozovatel areálu nenese zodpovědnost za případné úrazy a poranění, které si návštěvníci a uživatelé tábořiště způsobili sami, svojí neopatrností a nedodržováním tohoto provozního řádu.
 12. Koupání v areálu je možné pouze na vlastní nebezpečí. Koupání osob mladších 15-ti let je možno pouze v doprovodu dospělé osoby starší 18-ti let. Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za případnou vzniklou škodu nebo újmu na zdraví.
 13. V pískovně Sandberk probíhá aktivní těžba písku, jedná se o důlní vodu, proto je nutné dbát pokynů a značení provozovatele těžby a provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za jejich porušení.
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 15-ti let v prostorách areálu bez dozoru dospělé osoby starší 18-ti let.
 15. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána.
 16. Vstup rybářů a rybářské stráže do areálu se řídí ustanovením dle zákona a vyhlášky č.258/1995 Sb. Správce má možnost kontroly rybářské povolenky na území areálu.
 17. Do areálu je přísný zákaz vstupu psů, jejich koupání a venčení.
 18. Za veškerý majetek návštěvníků a uživatelů areálu provozovatel neručí a nenese žádnou právní odpovědnost za případnou ztrátu nebo jeho poškození.
 19. Uživatelé areálu jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností a oheň rozdělávat pouze ve vyhrazených ohništích po dohodě se správcem.
 20. Povinností návštěvníků je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníků a dodržovat noční klid.
 21. Poškozování zařízení areálu, řezání, kácení nebo jiné poškozování vegetace je přísně zakázáno.
 22. Návštěvník, který poškodí zařízení, či způsobí škody v prostorách sociálních zařízení případně i jiných míst areálu, je povinen před odjezdem nahradit způsobenou škodu.
 23. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob, každý návštěvník je povinen udržovat čistotu v areálu.
 24. Před opuštěním areálu uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do původního stavu.
 25. Před opuštěním chatky, tuto návštěvník uklidí, uvede do původního stavu a předá klíče správci areálu.
 26. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců areálu.
 27. Každý návštěvník se musí při vstupu do areálu seznámit s provozním řádem a je povinen ho dodržovat.
 28. Provozní řád areálu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v tomto areálu. Každá osoba, která poruší provozní řád, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.
 29. Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož nápravu není možné řešit provozním řádem, je možné řešit přivoláním Policie ČR případně Městské policie. Může být také řešena písemným nařízením provozovatele areálu, které bude mít charakter dodatku provozního řádu.

Provozovatel: KLUB VODNÍCH SPORTŮ KOLÍN - SANDBERK, p.s. 1.5.2013